Mark Saey | Civiclab

3. Organiseer het doe-luik
in relatie tot het kennisluik

In het WELT traject wordt de betrokkenheid gewekt door leerlingen te interesseren voor een hedendaags maatschappelijk probleem dat hun ervaringswereld kan verbreden en weet te betrekken op het lot van anderen. Daar begint het traject ook aan de confrontatie met het individualisme en de opbouw of het stimuleren van het rechtvaardigheidsgevoel bij de leerlingen.

3.1. Engagement

Het WELT traject houdt die betrokkenheid vast en gaande door hen, in het ‘doe-luik’, te laten experimenteren met een engagement dat zij kunnen aangaan in ervaring verbredende en publieke leeractiviteiten.

‘Daardoor leren zij omgaan met verwachtingen, zelfvertrouwen en moed. Het ervaring verbredend leren tijdens interviews, gesprekken en didactische uitstappen, in acties en het werken aan producten (installaties, kunstwerken, tentoonstellingen, …), vormt voor de jongere tevens een essentiële schakel tussen de psychomotorische omgang met de concrete realiteit en de abstractie in het intellectueel begrijpen, dat zich slechts stapsgewijs doorheen de jaren van vorming laat ontwikkelen.

Door dat collectief en in onderling of democratisch overleg te laten gebeuren, ontwikkelt men bij jongeren de nodige sociale vaardigheden om het individualisme verder in te dijken. En door dat soms in aanwezigheid van een publiek te laten verlopen, schenkt men ook aandacht aan de jeugdige nood aan erkenning voor inspanning en expressie. Dat is (…) de stevigste structuur voor een langdurige leermotivatie, die de leerlingen ook aanzet tot reflectie en controle over het eigen leerproces.’ (JWW, p.124)

De algemene praktische bedoeling van dit doe-luik is het zo aanschouwelijk mogelijk maken van de in het kennisluik opgenomen leerinhouden. Iedere fase dient men in het doe-luik te voorzien van voldoende ‘’praktische’’ complementen. Het doe-luik bouwt zo op het ritme van het kennisluik een gebruikscontext voor de theoretische kennis uit het algemene curriculum, waardoor daarin meer samenhang wordt gebracht en het leren van theoretische kennis gestimuleerd wordt.

De in het laatste citaat opgesomde didactische werkvormen maken duidelijk dat in het doe-luik vooral de taal-, kunst- en praktische vakken worden georganiseerd.

Zonder voorwaarde of limiet te zijn, hanteren we als richtlijn, en als extra verzekering dat voldoende competenties en/of eindtermen aan bod zullen komen, volgende lijst van onderdelen die bij een WELT project best aan bod komen:

  •     starthappening
  •     kunstproject
  •     infoavond
  •     onderzoek en interviews
  •     interlevensbeschouwelijke dialoog
  •     debatcompetitie
  •     tentoonstelling
  •     politiek debat
  •     afsluitende actie
Share